Se alla

Vår politik

Alla människor här i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Den idén ligger till grund för all liberal politik

Ekonomi och samhälle

Ordning på ekonomin – sänk skatten 1 krona!

I Älmhult kostar verksamheten mer än i jämförande kommuner. Överkostnaden är cirka 40 miljoner kronor, ungefär en krona i skatt.

Tänk hållbart och miljöinriktat!

Alla beslut skall ha sikte på framtiden. Långsiktiga lösningar för god miljö där framtiden inte belastas med dagens skulder.

Service – Öppna dörrarna till kommunhuset!

Kommunhuset står som en stängd borg mitt i Älmhult. Medborgare och företagare känner sig inte välkomna. Inflytande och insyn måste förbättras.

Äldreomsorg

Mer pengar till äldreomsorgen!

Kostnaden för äldreomsorgen är idag lägre än i många andra kommuner. Det behövs mer personal inom omsorgen. 

Alternativa äldreboenden måste startas!

Äldre i Älmhult bor kvar i hemmet tills de flyttar till särskilt boende. Det måste finnas trygghetsboende. Vanliga bostäder med stöd till de som behöver det.

Utbildning

Bygg skolorna där eleverna bor.

Idag byggs skolor i utkanten av Älmhult så att barnen måste ha skolskjuts. Förskolor och skolor skall finnas där människor bor.

Resultaten i skolan måste höjas!

Betygsnivån i Älmhults skolor är genomgående för låga. Det skapar problem för vidare studier. Stödet för de som har problem måste öka. Personalens roll ska stärkas.

Förnya Haganässkolan så eleverna vill dit!

Resultatet på Haganässkolan har blivit mycket lågt. Det gör att färre väljer skolan och kommunen får betala till andra kommuner. Förnya gymnasieskolan. 

Näringsliv

Skapa byggklara tomter för företagen!

En attraktiv kommun måste ha byggbara tomter för näringslivet. 

Bättre dialog med näringslivet!

Näringslivets förtroende för kommunen och dess företrädare är minimalt. Bättre dialog, mer intresse för företagandets problem och mindre byråkrati krävs.

Laglig och fungerande upphandling!

Upphandling av skolskjutsar och annat har skötts mycket oprofessionellt. Kommunen måste skaffa sig kompetens och kommunicera med företagen.

Omsorg

Slå ihop olika stöd för individer till en samlad enhet!

Idag har äldreomsorg och försörjningsstöd en gemensam budget. Pengar från de äldre

förs över till försörjningsstödet. Skilj verksamheterna.

Aktivare hjälp till jobb är bättre än pengar!

Stöd, krav och ett fungerande språk leder till jobb och självförsörjning. Det ger individen frihet.

Kultur och fritid

Ökat stöd till föreningar med ungdomar!

Föreningarna förlorar medlemmar och ungdomar. Öka stödet för de som driver ungdomsarbete inom idrott, kultur och annan verksamhet.

Civilsamhällets verksamhet är billigare och bättre! 

Olika föreningar – det ideella samhället – i alla former är starkare och billigare än det kommunen gör. Det civila samhällets krafter skall få ökat stöd.